Cơ cấu tổ chức nhà trường

I. Cán bộ quản lý

  1. Hiệu trưởng: Ông Võ Văn Tài. Số điện thoại liên hệ 0944300123. Địa chỉ Email: vovantai.c2tanphuoc.dtp@moet.edu.vn
  2. Phó hiệu trưởng: Bà Trương Thị Thu Trang. Số điện thoại liên hệ 0918643246. Địa chỉ Email: truongthithutrang.c2tanphuoc.dtp@moet.edu.vn

II. Tổ trưởng các tổ

  1. Tổ trưởng tổ Toán- Tin – Tiếng Anh: Ông Trịnh Văn Khoa. Số điện thoại liên hệ 0913756378. Địa chỉ Email: trinhvankhoa.c2tanphuoc.dtp@moet.edu.vn
  2. Tổ trưởng tổ Hóa-Lý-Sinh: Bà Trần Nguyễn Ánh Tuyết. Số điện thoại liên hệ 0788969975. Địa chỉ Email: trinhvankhoa.c2tanphuoc.dtp@moet.edu.vn
  3. Tổ trưởng tổ Văn-Sử-Địa-GDCD-Năng khiếu: Ông Nguyễn Văn Thanh. Số điện thoại liên hệ 0919326769. Địa chỉ Email: Địa chỉ Email: nguyenvanthanh.c2tanphuoc.dtp@moet.edu.vn
  4. Tổ trưởng tổ Văn phòng. Bà Trần Thị Nhuần. Số điện thoại liên hệ 0975097009. Địa chỉ Email Địa chỉ Email: tranthinhuan.c2tanphuoc.dtp@moet.edu.vn